Conducere

Agenda conducerii

Componenta Conducerii Executive a A.F.D.J. R.A. Galati

Dorian Dumitru Director General (provizoriu) începând cu data de 26.07.2016 PDF iconCurriculum Vitae Remunerație
  Director General Adjunct      
Felicia Tanase Director Economic începând cu data de 14.12.2012 PDF iconCurriculum Vitae Remunerație
Cristian Sendrea Director Comercial începând cu data de 14.12.2012 PDF iconCurriculum Vitae Remunerație

Componenta Consiliul de Administratie al A.F.D.J. R.A. Galati

Profir Ioniță Presedinte Administrator provizoriu
- începând cu data de 09.10.2017
PDF iconCurriculum Vitae Remunerație
Dănuț Gabriel Ofițeru Vicepreședinte Administrator provizoriu
- începând cu data de 07.08.2018
PDF iconCurriculum Vitae Remunerație
Ion Laurentiu Voicu Membru Administrator provizoriu
- începând cu data de 09.10.2017
PDF icon Curriculum Vitae Remunerație
Florin Alexandru Ioan Pâslaru Membru Administrator provizoriu
- începând cu data de 09.10.2017
PDF iconCurriculum Vitae Remunerație
Iuliana Mihaela Zobuian Membru Administrator provizoriu
- începând cu data de 11.06.2018
PDF icon Curriculum Vitae Remunerație
Constantin Hârțan Membru Administrator provizoriu
- începând cu data de 26.11.2018
Curriculum Vitae Remunerație
Julien Dorin Zamfir Reprezentant M.F.P.  Administrator
- începând cu data de 02.02.2018
PDF icon Curriculum Vitae Remunerație

*perioadele din tabel sunt cele de continuitate